แนะนำหน้าส่งข้อความ

เป็นหน้าสำหรับส่ง SMS Marketing โดยบทความนี้จะอธิบายว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้าง และส่ง SMS Marketing ทำได้อย่างไร

หมายเลข 1 ช่องกรอกเบอร์โทรที่ต้องการส่ง

  • ทุกเบอร์ต้องเป็นรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ใน 4 รูปแบบดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • วิธีการกรอกเบอร์มากกว่า 1 เบอร์ ต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย คอมม่า( , ) หรือ กด Enter
 • เมื่อมีตัวอักษรอื่นเข้ามาแทรก จะถือว่าเบอร์นั้นผิดรูปแบบทันที

หมายเลข 2 ช่องแสดงเบอร์โทร

 • แสดงจำนวนเบอร์โทรที่ซ้ำกัน
 • แสดงจำนวนเบอร์โทรที่ผิดรูปแบบ
 • แสดงจำนวนเบอร์โทรทั้งหมดที่ถูก และสามารถส่งได้

หมายเลข 3 ช่องกรอกข้อความ

 • ใช้ได้เฉพาะภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ รูปภาพ หรืออีโมจิได้
 • ภาษาไทยสามารถส่งได้ 70 ตัวอักษร ส่วนภาษาอังกฤษจะสามารถส่งได้ 160 ตัวอักษร ต่อ 1 เครดิต
 • สามารถส่งได้มากกว่า 1 เครดิต

หมายเลข 4 เลือก Sender Name

 • จำเป็นต้องเลือกชื่อผู้ส่งอย่างน้อย 1 ชื่อ
 • สามารถเลือกได้เฉพาะ Sender Name ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
 • สามารถเปลี่ยนชื่อหรือสร้าง Sender Name ใหม่ได้ที่หน้า โปรไฟล์

หมายเลข 5 วิธีการส่งข้อความ

 • การส่งข้อความทันที

เลือก ส่งทันที จากนั้นข้อความจะส่งเมื่อกดปุ่ม ส่งข้อความ

 • การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

เลือก ตั้งเวลาส่งข้อความ จากนั้น ตั้งวันและเวลาที่ส่ง และเมื่อกดปุ่ม ส่งข้อความ แล้วจะไม่สามารถยกเลิกการตั้งเวลาส่งข้อความได้


หมายเลข 6 เพิ่มเบอร์โทรศัพท์จากไฟล์

 • โดยไฟล์ที่เพิ่มเข้ามาจะต้องมีนามสกุลเป็น .csv เท่านั้น

หมายเลข 7 เลือกเบอร์โทรจากแฟ้มเบอร์โทร

 • กดปุ่ม เพิ่มเบอร์โทร จากนั้นเลือกแฟ้มที่ท่านต้องการจากหน้าต่างด้านล่างนี้

 • สามารถเลือกได้มากกว่า 1 แฟ้ม
 • กด ตกลง เพื่อเลือกแฟ้ม หรือกด ล้าง เพื่อยกเลิกการเลือก

เมื่อเลือกแฟ้มเบอร์โทรเรียบร้อยแล้ว เบอร์โทรที่ถูกต้องตามรูปแบบจะแสดงที่หน้าต่าง ใน หมายเลข 2


หมายเลข 8 เลือกแบบร่างข้อความ

 • กดปุ่ม เลือกแบบร่างข้อความ จากนั้นเลือกแบบร่างที่ท่านต้องการจากหน้าต่างด้านล่างนี้

 • สามารถเลือกได้เพียง 1 แบบร่างเท่านั้น
 • กด ตกลง เพื่อเลือกแบบร่าง

เมื่อเลือกแบบร่างข้อความเรียบร้อยแล้ว ข้อความจะแสดงที่ช่องกรอกข้อความ ใน หมายเลข 2


หมายเลข 9 แสดงจำนวนตัวอักษร

 • แสดงจำนวนตัวอักษรพิมพ์ลงในช่อง กรอกข้อความ ใน หมายเลข 3
 • คำนวณทุกตัวอักษร ซึ่งได้แก่ ตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย หรือตัวอักษร เครื่องหมายต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

หมายเลข 10 แสดงจำนวนเครดิต/เบอร์

 • แสดงจำนวนเครดิตที่ใช้ ต่อการส่งข้อความ 1 เบอร์โทร
 • เครดิตต่อเบอร์ได้จากการคำนวณจำนวนตัวอักษร
 • ภาษาไทย 70 ตัวอักษร/1 เครดิต และภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร/1 เครดิต
 • หนึ่งข้อความสามารถใช้เครดิตได้มากกว่า 1 เครดิต

หมายเลข 11 แสดงภาษา

 • เป็นส่วนที่บอกจำนวนตัวอักษรที่ใช้ต่อเครติด
 • หากแสดง TH หรือ ภาษาไทย สามารถใช้ได้ 70 ตัวอักษร/1 เครดิต
 • หากแสดง EN หรือ ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ได้ 160 ตัวอักษร/1 เครดิต

หมายเลข 12 จำนวนเครดิตทั้งหมด

 • แสดงจำนวนเครดิตคงเหลือที่สามารถส่งข้อความได้
 • หากส่งข้อความเกินจำนวนเครดิตคงเหลือ จะไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้
Was this page helpful?