วิธีใช้แบบร่างข้อความ


หน้าแบบร่างข้อความ

สามารถเข้าถึงได้จากแถบเมนู หรือเข้าถึงได้ผ่านทาง https://portal.shortms.com/messageTemplate

หมายเลข 1 คือตารางแสดงรายละเอียดของแบบร่างข้อความ ซึ่งจะมีปุ่มจัดการได้แก่

 

  •  ปุ่มส่งข้อความ ใช้เมื่อต้องการเลือกเทมเพลตดังกล่าวในการส่งข้อความ หลังจากกดจะเปลี่ยนหน้าไปยังหน้าส่งข้อความทันที
  •  ปุ่มแก้ไข ใช้เมื่อต้องการแก้ไขแบบร่างข้อความ
  •  ปุ่มลบ ใช้เมื่อต้องการลบแบบร่างข้อความ

 

หมายเลข 2 ปุ่มสร้างแบบร่างข้อความ กดเมื่อต้องการสร้างแบบร่างข้อความ


สร้างแบบร่างข้อความ

กดปุ่ม สร้างแฟ้ม จากหน้าจัดการแบบร่างข้อความ

วิธีการสร้างแบบร่างข้อความมีดังนี้

1. กรอก ชื่อแบบร่างข้อความ

2. กรอก ข้อความ ที่ต้องการสร้างเป็นแบบร่าง

3. กรอก หมายเหตุ ที่ต้องการบันทึกไว้

4. เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของข้อความ ได้แก่ จำนวนตัวอักษร, ภาษา และจำนวนเครดิตต่อข้อความ

5. ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม สร้าง

Was this page helpful?