วิธีการใช้แฟ้มเบอร์โทร


หน้าแฟ้มเบอร์โทร

สามารถเข้าถึงได้จากแถบเมนู หรือเข้าถึงได้ผ่านทาง https://portal.shortms.com/book

หมายเลข 1 คือตารางแสดงรายละเอียดของแฟ้มเบอร์โทร ซึ่งจะมีปุ่มตัวเลือกได้แก่

 

  •  ปุ่มแก้ไข ใช้เมื่อต้องการแก้ไขแฟ้มเบอร์โทร
  •  ปุ่มลบ ใช้เมื่อต้องการลบแฟ้มเบอร์โทร

 

หมายเลข 2 ปุ่มสร้างแฟ้ม กดเมื่อต้องการสร้างแฟ้มเบอร์โทรใหม่

หมายเลข 3 ปุ่มรวมแฟ้ม กดเมื่อต้องการรวมแฟ้มเบอร์โทรเข้าด้วยกัน

หมายเลข 4 ปุ่มแยกแฟ้ม กดเมื่อต้องการแยกแฟ้มเบอร์โทร


สร้างแฟ้มเบอร์โทร

กดปุ่ม สร้างแฟ้มเบอร์โทร จากหน้าจัดการแฟ้มเบอร์โทร

วิธีการสร้างแฟ้มมีดังนี้

1. กรอก ชื่อแฟ้ม

2. กรอก เบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดที่ต้องการสร้างเป็นแฟ้มเบอร์โทร

3. กรอก รายละเอียด ที่ต้องการบันทึกไว้

4. เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดที่สามารถส่งได้ และมีการกรองเบอร์ซ้ำ และผิดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว

5. ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม สร้างแฟ้ม


รวมแฟ้มเบอร์โทร

กดปุ่ม รวมแฟ้มเบอร์โทร จากหน้าจัดการแฟ้มเบอร์โทร

วิธีการรวมแฟ้มมีดังนี้

1. เลือกแฟ้มที่ต้องการรวม จำเป็นต้องเลือกมากกว่า 2 แฟ้มขึ้นไป

2. กรอก ชื่อแฟ้มเบอร์โทร

3. กรอก รายละเอียด ที่ต้องการบันทึกไว้

4. ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม รวมแฟ้ม


แยกแฟ้มเบอร์โทร

กดปุ่ม แยกแฟ้มเบอร์โทร จากหน้าจัดการแฟ้มเบอร์โทร

วิธีการแยกแฟ้มมีดังนี้

1. กรอก ชื่อแฟ้มเบอร์โทร

2. กรอก รายละเอียด ที่ต้องการบันทึกไว้

3. เลือกแฟ้มที่ต้องการแยก เลือกได้ 1 แฟ้มเท่านั้น

4. กำหนดเบอร์ เริ่มต้น และ สิ้นสุด ที่ต้องการแยก

5. ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม แยกแฟ้ม

Was this page helpful?