วิธีการส่งข้อความ

ขั้นตอนที่ 1 เบอร์โทร

 • กรอกเบอร์โทร
 • เพิ่มเบอร์โทรจากไฟล์
 • เพิ่มเบอร์โทรจากแฟ้มเบอร์โทร

*สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 3 รูปแบบ


ขั้นตอนที่ 2 ข้อความ

 • กรอกข้อความ
 • เลือกจากแบบร่างข้อความ

*เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง


ขั้นตอนที่ 3 เลือก Sender Name

*ตัวเลือกจะมีเฉพาะ Sender Name ที่อนุมัติแล้วเท่านั้น


ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีการส่ง

 • เลือก ส่งทันที

 • เลือก ตั้งเวลาส่งข้อความ

และ ตั้งวันและเวลา


ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบและยืนยันการส่งข้อความ

 • กดปุ่ม ส่งข้อความ
 • ตรวจสอบ ชื่อผู้ส่ง จำนวนเบอร์โทร จำนวนเครดิต/เบอร์ และเครดิตคงเหลือ
 • กดปุ่ม ตกลง เมื่อต้องการส่งข้อความ
 • กดปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลือการส่งข้อความ

Was this page helpful?