ข่าวทั่วไป

CHIVID แอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ทางการแพทย์ในยุคโควิด 19

Pinterest LinkedIn Tumblr

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้มีประชาชนเป็นผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจและทำให้การเข้าถึงการรับษาทางการแพทย์นั้นอาจจะล่าช้าได้ และจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยก็มีไม่เพียงพอ เพื่อคลีคลายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดการรักษาผู้ป่วยจากที่บ้าน (Home Isolation) และการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้เป็นการต่อยอดให้กับบุคคลากรต่าง ๆ นำมาปฏิบัติพัฒนาต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย กลายเป็นแอปพลิเคชั่น CHIVID

ที่มา แอปพลิเคชั่น CHIVID

CHIVID เป็นการพัฒนาขึ้นจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่ได้ร่วมมือกับบริษัทพัฒนานวัตกรรมและซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ คือ บริษัท เมดเอนไซ จำกัด (Medensy) และมีกลุ่ม ปตท.เข้ามาให้การสนับสนุนแอปพลิเคชั่นดังกล่าวด้วย

CHIVID เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ติดตามอาการผู้ป่วย และทำการรักษากลุ่มผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน และกักตัวในชุมชน รวมไปถึงโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด รู้สึกปลอดภัย ลดความวิตกกังวล โดยระบบ CHIVID ยังมีฟังก์ชั่นที่สำคัญ คือ การพิมพ์เวชทะเบียนเพื่อใช้เบิกจ่าย ออกใบรับรองแพทย์ ได้อีกด้วย

CHIVID ช่วยอำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์

ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำแอปพลิเคชั่น CHIVID มาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกไดัดังนี้

  • ใช้สำหรับการยืนยันรับผู้ป่วยใหม่เข้าสู่ระบบ
  • ใช้ดูรายการผู้ป่วยปัจจุบันในระบบได้ทั้งหมด พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และค่าสัญญาณชีพล่าสุด ซึ่งประกอบไปด้วย ความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด (SpO2) อุณหภูมิร่างกาย (Temperature) ชีพจร (Pulse) ค่าความดันโลหิต (Blood Pressure) และอัตราการหายใจ (Respiratory Rate) นอกจากนี้ยังแสดงผลการแจ้งเตือน เมื่อผู้ป่วยมีค่าสัญญาณชีพที่ผิดปกติ และสามารถทำการสั่งยารักษาผู้ป่วย
  • ใช้บันทึกความคืบหน้าของอาการผู้ป่วย
  • ใช้ติดตามสถานการส่งยา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ป่วย
  • ใช้ประเมินอาการ และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อทำการรักษา

การนำ CHIVID มาใช้งานจริง

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่นำ CHIVID แอปพลิเคชั่น มาใช้งานจริงแล้ว 4 โรงพยาบาล ได้แก่

  1. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
  2. โรงพยาบาลบางปะกง
  3. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  4. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในการนำผู้ปวยเข้าสู่ระบบ CHIVID นั้น ผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของโรงพยาบาลที่เข้าร่วม โดยหลังจากทีมแพทย์ทำการวินิจฉัยแล้ว แพทย์จะแจ้งผู้ป่วยให้ลงทะเบียนใช้งานระบบผ่านแอปพลิเคชั่น LINE ในการติดตามอาการต่อไป โดยผู้ป่วยจะต้องส่งข้อมูลสุขภาพรายวันผ่าน Line Official Account ที่ลงทะเบียนไว้

แอปพลิเคชั่น CHIVID ถือว่าเป็นการจัดการกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทั่วถึง ถึงแม้ผู้ป่วยจะกักตัวอยู่บ้าน หรือในชุมชนก็ตาม ถือว่าเป็นแอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ทางการแพทย์ในยุคโควิด 19 ได้อย่างแท้จริง

Author