ข่าวทั่วไป

รู้หรือไม่ แพ้วัคซีนที่รัฐจัดให้ ขอเงินช่วยเหลือได้

Pinterest LinkedIn Tumblr

เมื่อวันที่ 19 กันยายน เพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้ประชาสัมพันธ์แจ้งว่าประชาชนที่ได้รับความเสียหายยหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังจากรับวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดให้ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ รพ.ที่ฉีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช. พื้นที่ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ

ภายในระยเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย ดังนี้
1. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท
2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการ ช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท
3. กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษา ไม่เกิน 100,000 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)
 3. ความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษา พร้อมแนบแบบคำร้อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่
  https://www.nhso.go.th/storage/files/841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf

คำแนะนำ

 1. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ได้แก่ ผู้รับบริการ หรือทายาท ผู้อุปการะ (กรณีไม่มีทายาท)ที่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูล หรือดูแลผู้รับริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ
 2. สถานที่ยื่นคำร้อง ได้แก่ หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่
 3. ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย
 4. หน่วยงานที่แจ้งผลการพิจารณา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
 5. หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ได้ที่
  สำนักงานหลักประกันสุขภาถแห่งชาติ โทร 02 141 4000 เวลาราชการ โทรสาร 02 143 9730 – 1 หรือติดต่อ สายด่วย สปสช. 1330 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่
Author