ข่าวทั่วไป

การรับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ในกรณีว่างงาน ม.33

Pinterest LinkedIn Tumblr

สำนักงานประกันสังคมได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ตอนนี้ได้กลับมาระบาดระลอกที่ 4 ของประเทศไทย ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตอย่างวงกว้าง โดยผู้ประกันตน มาตรา 33 สามารถขอรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคมได้ตามเกณฑ์ที่ทางสำนักงานฯ  กำหนด โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน และประเภทเงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน มีข้อควรรู้อย่างไรบ้างนั้น บทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 อย่างแน่นอน

หลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือ

ผู้ประก้นตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิจะต้องส่งเงินสบทบผู้ประกันตนมาแล้ว้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนในระยเวลา 15 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ผู้ประกันตนจะว่างงาน

ประเภทของกรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานนั้น จะได้รับเงินช่วยเหลือตามประเภทการว่างงานตามที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้ ดังนี้

  • กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เนื่องจากรัฐมีคำสั่งปิดสถานที่ หรือประเภทกิจการตามคำสั่งรัฐเป็นการชั่วคราว และไม่ได้รับเงินค่าจ้างในระหว่างที่ปิดชั่วคราว สามารถรับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ตามประกาศหรือคำสั่งขยองทางราชการ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563)

  • กรณีถูกเลิกจ้าง

ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ถูกนายจ้างเลิกจ้าง สามารถรับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไม่เกิน 200 วัน

  • กรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนด

ผู้ประกันตน มาตรา 33 สามารถรับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไม่เกิน 90 วัน

การคำนวนเงินทดแทนนั้น จะคำนวนจากฐานเงินเดือนค่าจ้าง ซึ่งยอดต่ำสุดที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำการจ่ายช่วยเหลือนั้น เดือนละ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Author